Oosterschelde

Doelstelling

De doelstelling van Blueport Oosterschelde  is het verbeteren van het rendement en werkgelegenheid van de schelpdiersector, door bijvoorbeeld de kostprijs te verlagen, meer grip te krijgen op factoren die de opbrengstprijs beïnvloeden en de productie te verhogen.

Een belangrijke kans is een binnenlandse productieverhoging. Binnen bestaande gebieden zijn daar mogelijkheden voor. Het is echter duidelijk dat daarbij grenzen zijn. Het is daarom van belang nieuwe productiegebieden te ontwikkelen.

De keten van kweek tot markt is thans vanuit de productie ingericht. Daarnaast zijn er kansen op een hogere opbrengstprijs wanneer de keten meer wordt ingericht vanuit de wensen en kansen van de markt, vanuit de consument. Dit vraagt een andere oriëntatie en samenwerking in de keten.

Een derde kans is natuur niet alleen als beperking te zien, maar ook als sleutelfactor naar het versterken van het imago. Het is immers een gegeven dat de kweek plaatsvindt in natuurgebieden. De doelstellingen van de sector en natuur lopen parallel waar het gaat om het belang bij gezonde en rijke wateren. Dit is dan ook een basis voor samenwerking met natuurorganisaties.

Op basis van de analyse en de benoemde kansen is de volgende strategie opgesteld. Deze valt uiteen in vier elementen:

Strategie/ deeldoelstellingen

1.            `meer mosselen’
De binnenlandse productie van schelpdieren (niet alleen mosselen, maar b.v. ook oesters) wordt verhoogd door het gebruik van bestaande locaties te verbeteren en door nieuwe gebieden te ontwikkelen

2.            `mosselen natuurlijk’
Een visie op de keten wordt ontwikkeld waarin het perspectief van de markt meer sturend is en waarbij ook het (natuur)imago nog meer wordt benut. Het gaat om een ketenomkering en – versterking.

3.            `meer dan mosselen’
Naast de grote omzet in mosselen worden niche markten bediend. Het gaat dan om het vernieuwen van producten alsook ontwikkelen van nieuwe producten.

4.            `Standaard Zeeland’
Het ontwikkelen van Zeeland als fysieke en digitale draaischijf voor schelpdieren in Noord West Europa, waarmee `de standaard Zeeland’ ontstaat.

BPO wil dit bereiken door samenwerking in innovatieprojecten met bedrijven uit de sector te initiëren en te begeleiden. Daarnaast zal BPO zich toeleggen op het uitbouwen van de kennisbasis  en zorgen voor praktische implementatie van die kennis. BPO onderhoudt hietoe contacten met de kennisinstituten en vervult een faciliterende rol in diverse praktijkonderzoeksprogramma's. BPO brengt ondernemers en kennisinstituten, zoals Edudelta, Imares en Hogeschool Zeeland, bijeen. 

 

Download hier het concept Innovatieprogramma:

concept-innovatieprogramma_bpo.pdf